سپیده – سر کتل by Sepidedam 8 | سپیده دم ۸

http://j.mp/LOjdBj

“آی سر کتل” با اجرای بانو سپیده رئیس سادات بهمراه گروه کر Mikrokosmos در ایتالیا

آی نائی گل.
آی سر کُتل پائین کُتل وای دودر اردو دیاره.
آی نائی گل گل نائی گل وای دودر نومدی مو موردوم.
آی گل گل افشون کرد و رفت.
مارو پریشون کرد و رفت.
آی نائی گل گل نائی گل وای دودر نومدی مو موردوم.
های نائی گل.

http://j.mp/XTGL84

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: