محمد بی باک – الف مثل آزادی by Sepidedam 7 | ۷ سپیده دم

http://soundcloud.com/sepidedam-7/l8fh76fdsmlx

هواکمی سردوخشکه/ بخاری میسوزه بانفت توی بشکه
چراغای کلاس یجوری بیتوانن/ ولی باهمین امکانتم بچه هامیتوانن
روی نیمکتای بی جون چوبی/می گردیم لابه لای کتاباپای یه حرف خوبی
رشدمیکنیم ماچه سریع/تومدرسه بین دیوارای خاکستری
سرکوب شدن هردونیاز/کل سهم مانسل سومیاس
نقاشیای بدرنگ رودیوارو/شعارای کلیشه ای بیمارو
ناظم عبوس یه جاایستاده بایه چوپوغ/اخماتوهم یه آدم پیرانغ
اززیرعینک همروزیرچشم داشت/بچه هارومیزدبی هیچ مزدوچشم داشت
تق تق توی دستش یه خطکش بود/انگانه انگارخودش یه روزبچه بود
آروزمه قبل ازاینکه درختابیشترازاین درختا زرد شه/عیدبیادوهمه جاتوکوچه سبزشه
توحیاتیم همه توتوهم دشمن/دادمیزدم مرگ برمن همروکشتم
به ما یاددادن کتاب دینی داره خیلی ارزش /واسش ذوق میکردیم حتی بیشتراززنگ ورزش
وهرسال عید غدیربه علی میگفتن این جایزت/واسه همین همکلاسی ارمنیم خودشومسلمون جامیزد
یه مدرسه بایع مدیردیوونه/که سعی داشت اعتقاداتشوبه مابخورونه
گرچه سخت بودهمه چیزخیلی/من ولی داشتم به کلاسم یه میلی
بجنگ تاتننکنی لباس رنجو/نوشته شده بودروتخته سیاه کلاس پنجم
ولی اگه کسی نفهمه تعجب نداشت/کسی به سفیدی گچ تخته سیاه توجه نداشت
ولی معلم یه چیزی داشت که منوغرق میکرد/یه حس خاص توچشماش برق میزد
زنگ خورده بچه ها برپا/امروزمیخوام بیدارشین شماهاازخواب
بچه امروزمیخوام ببینم درسشوکی بلده/میخوام ببینم چی درسته چی غلطه
امروزروزآزمون ذهن کی بسته کی بازبوده/شایدخوشتون بیادشایدم بدتون/درس امروزدرس کلاس اولتون
کی میتونه بگه الف مثله/بچه ها قطع کردن حرفشونصفه
هرکی میدید خودشو آخرت جواب میداد/آب آسمان آخرت امیدآرزوآبادی نه
بچه هاالف همیشه مثل آزادیس
آزادی…..آزادی
مدرسه تموم شد بایه توشه ای ضمنن/حرف معلمم همیشه گوشه ی ذهنم
کاش توزندگی مایا نیست مشدیم/یاجای این همه درس درس آزادیو بیست میشدیم

https://www.facebook.com/sepidedam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: