January 19, 2013 at 05:13PM عکس جدید در

عرفان احسانی از شهروندان بهایی سنگسر سمنان در دادگاه بدوی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد . اتهام وی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بوده است. همسر وی ترانه ترابی نیز به 20 ماه حبس تعزیری محکوم شده است . آنها دارای کودکی 1 ماهه می باشند. بارمان یک ماهه به علت یورش نیروهای امنیتی در ماههای آخر بارداری ترانه، یک ماه زودتر به دنیا آمده است و نیاز به رسیدگی های ویژه و بیشتری از سوی والدین خود دارد. این در حالی ست که مامورین اطلاعات سمنان، مادر این فرزند را برای اجرای حکم به زندان سمنان فرا خوانده اند و نیز زندان سمنان از نظر استاندارد بهداشتی و امکانات پزشکی و نیز تغذیه بسیار ضعیف است و نوزاد زودرس حساس نمی تواند در آن شرایط همراه مادر خود به زندان برود.
تمام این رنجهای بیدادگرانه بر شهروندان بهایی تنها به علت اعتقاد مذهبیشان در کشور ایران بر ایشان می رود. قصد مسئولین کشور چونان که خود نیز به صراحت به بهاییان در سراسر ایران می گویند، مجبور کردن ایشان به ترک سرزمینشان است. وقتی پس از سالها کشتار و زندان و فشار اقتصادی و ممانعت فرهنگی و شغلی، همچنان بهاییان بر اعتقاد خود استوارند، سیاست دولت ایران بر کوچ اجباری این بزرگترین اقلیت مذهبی ایران زمین تعلق گرفته و بنابراین به غیر انسانی ترین روشها برای اخراج این شهروندان ایرانی از این مرز و بوم کمر بسته اند. حتی نوزادان و نیز استخوانهای پوسیده مردگان نیز از دست وزبان ایشان در امان نیستند و چه دورند و غریب از وصیت پیامبر اسلام که به نام او حکم می رانند : “مسلمان کسی ست که دیگران از دست و زبانش در امان باشند http://www.facebook.com/photo.php?fbid=536626979695602&set=a.198277673530536.49687.198272726864364&type=1
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: