احضار ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگارمحروم از روزنامه نگاری جهت اجرای یکسال حبس

ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاری که به مدت 30 سال از حرفه روزنامه نگاری محروم گردیده، جهت اجرای یکسال حکم حبس تعزیری ،به دایره اجرای احکام زندان اوین احضار شد. http://flic.kr/p/cZFyL3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: