پیامبر بر منبر رفت و ندا داد: چه کسی بعد من خلیفه می شود؟ علی و جنتی دست هایشان را بالا بردند! پیامبر به جنتی گفت: احمد جون موقت می خوام، نه دائم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: