عصر معصومیت به پایان رسیده و ما با بشر جایزالخطا طرفیم

555058 3455349225957 1953288287 n 200x300  عصر معصومیت به پایان رسیده و ما با بشر جایزالخطا طرفیم:محمدعلی سپانلو، سه دهه پیش، زمانی که بسیاری از مردم و روشنفکران تصویر خمینی را در ماه جستجو می کردند، چنین نوشت

«امام خمینی از زمره رهبرانی است که تاریخ بدانان کاریزماتیک می گوید یعنی دارای نوعی جاذبه معنوی هستند. این گونه رهبران در زمان حیات خود جامعه را در حوزه نفوذ خود اداره خواهند کرد. ما می دانیم که عصر نبوت تمام شده. امام هم بیش از دوازده نفر نمی آید. پس عصر معصومیت هم به پایان رسیده و ما با بشر جایزالخطا طرفیم.»

* روزنامه کیهان/ ۸ فروردین ۱۳۵۸

 

 

گرد آوری: اشکان منفرد

عصر معصومیت به پایان رسیده و ما با بشر جایزالخطا طرفیم Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: