تقدیم به روزنامه نگار زندانی بهمن احمدی امویی

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بودکه جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظکه نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
http://flic.kr/p/ckHjMf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: