یاد شهید راه آزادی فرزاد کمانگر گرامی باد

=========================
دیری است . مثل ستاره ها
چمدانم را از شوق ماهیان و تنهائی خودم پر کرده ام ،
ولی مهلت نمی دهند که مثل کبوتری
در شرم صبح پر بگشایم
با یک سبد ترانه و لبخند خود را به کاروان برسانم .
اما ، من عاقبت از اینجا خواهم رفت .
پروانه ای که با شب می رفت ،
این فال را برای دلم دید
http://flic.kr/p/bUnb61
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: