به یاد شرف جنبش دانشجویی مجید توکلی

//
صدای دانشجویان زندانی باشیم
به یاد دانشجوی دربند
شرف جنبش دانشجویی
مجید توکلی
به امید آزادی تمامی آزادگان دربند
http://flic.kr/p/bT6NZ4
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: