به یادجیدتوکلی

//
عید امسال
پنجمین نوروزی است
که مجید توکلی
شرف جنبش دانشجویی
در کنار خانواده نیست
زندانیان سیاسی را ازیاد نبریم
http://flic.kr/p/bCFb4x
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: