حسین امینی یک سال هست دیگر پیش ما نیست :'((

یکسال گذشت…
یکسال از مرگ تو گذشت برادر و هر روز به یکی از خاطراتی که با هم داشتیم اندیشیدم.
کاش نمی بودم و نمیدیدم اینروزها را…

فردا سالروز کوچ مظلومانه ی برادرم حسین عزیز است. جوانی که دردهای بزرگ داشت و کمتر بر زبان آورد و کمتر از زندگی شکوه کرد و مرگ با مهربانی بر پیشانی اش بوسه زد و رفت. داغی که فراموش نمی شود.

Akbar Amini Facebook page: www.facebook.com/profile.php?id=100002733493833 http://flic.kr/p/bzj64k

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: