“تقدیم به آرش صادقی “نماد مظلومیت جنبش دانشجویی”.

//
هنوز
غذای بند را نچشیده
هنوز
وقت اولین ملاقات نرسیده
عذاب شروع می شود
بند بند تنم
زق می زند
برای دیدنش
گل کو
http://flic.kr/p/besfpc
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: